Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

Donovic BV

Vaartdijkstraat 24/2, 8200 Sint-Michiels

shop@pomme-pidou.com 

BE 0479 135 458

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Donovic, een BV met haar maatschappelijke zetel te Pathoekeweg 9B / 11, 8000 Brugge, BTW BE 0479 135 458 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten te kopen via haar webshop. Deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die door een bezoeker aan deze e-commerce website ("klant") worden geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Donovic dient Klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Voorwaarden, waarbij Klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk aanvaard door Donovic.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, GBP & USD, altijd inclusief BTW en alle andere verplichte rechten of belastingen die de Klant moet dragen. Eventuele in rekening gebrachte verzend-, reserverings- of administratiekosten moeten afzonderlijk worden vermeld. De opgegeven prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals schriftelijk vastgelegd. De bijgaande foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Disclaimer

Ondanks dat de online catalogus en e-commerce website met de grootste zorg zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in de productselectie binden Donovic niet. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is Donovic uitsluitend gehouden tot middelenverbintenis. Donovic is in geen geval aansprakelijk ingeval van voor de hand liggende materiaal- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringsvoorwaarden of methode, vragen wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

De productselectie is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken door Donovic. Donovic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

1) Behoudens het bepaalde in lid 4, komt de overeenkomst tot stand na aanvaarding van de productselectie door de consument en vervulling van de desbetreffende voorwaarden.

2) Zodra de consument de productselectie elektronisch accepteert, Donovic BV bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van deze aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

3) Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, heeft Donovic BV treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige webomgeving. Als de consument in staat is om elektronisch te betalen, neemt de verkoper passende beveiligingsmaatregelen.

4) Donovic BV is gerechtigd om, binnen de door de wet toegestane grenzen, na te gaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor het verantwoord tot stand komen van de koopovereenkomst. Als Donovic ltd. gegronde redenen hebben om de overeenkomst niet te sluiten op basis van hun bevindingen, zijn zij bevoegd een bestelling of verzoek met opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de overeenkomst aan specifieke voorwaarden te onderwerpen.

5) Bij levering van het product of de dienst, Donovic BV zal de klant de volgende informatie verstrekken, hetzij schriftelijk, hetzij op een zodanige wijze dat de consument de informatie gemakkelijk kan opvragen en op een duurzame drager kan opslaan:

 

het adres van de oprichting van Donovic BV waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke mededeling dat het herroepingsrecht is uitgesloten;

de informatie over service na aankoop en garanties;

de gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Donovic BV deze gegevens al voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument hebben verstrekt.

6) Als Donovic ltd. heeft zich ertoe verbonden meerdere producten of diensten te leveren, is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Opties voor betaling

De klant kan kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

met creditcard

met een bankkaart

via overschrijving op rekeningnummer Be 36 7380 2341 2081

Donovic is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige inbreuk aan de zijde van de Klant met betrekking tot hun bestellingen.

Artikel 5: Verzending

Je pakket wordt binnen 1 tot 10 werkdagen na ontvangst van betaling bezorgd. Deze leveringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven. Donovic BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen tijdens het transport.

Bij afwezigheid op het moment van bezorging wordt er een schriftelijke melding in je brievenbus gedaan. Als het pakket niet bij de eerste poging kan worden afgeleverd, wordt het opgeslagen in een nabijgelegen pakketwinkel. Indien een aan ons geretourneerd pakket opnieuw moet worden verzonden, zijn wij genoodzaakt de bezorgkosten in rekening te brengen, ook al was de verzending de eerste keer gratis.

Tenzij anders overeengekomen, is de maximale leveringstermijn dertig dagen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, kan Donovic BV dient de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen en deze heeft het recht om de bestelling zonder extra kosten te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden in dat geval binnen dertig dagen terugbetaald. Donovic BV is verantwoordelijk voor het pakket tot het moment van levering. U ontvangt van ons een e-mailbericht op het moment dat uw pakket wordt verzonden. We kunnen alle zendingen traceren. Neem contact met ons op als u uw pakket niet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de e-mail heeft ontvangen.

Aansprakelijkheid voor schade tijdens transport

Alle artikelen worden gecontroleerd voor verzending. We zorgen er ook voor dat ze goed verpakt zijn. De klant verbindt zich ertoe de bestelde artikelen na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade. Dit kan via e-mail, bij voorkeur vergezeld van een foto van het beschadigde item. Gooi het verpakkingsmateriaal nooit weg voordat u heeft gecontroleerd of de door u bestelde artikelen in perfecte staat zijn. Retourzendingen moeten altijd met wederzijdse instemming plaatsvinden. Wij verzoeken je dan ook om nooit op eigen initiatief artikelen aan ons te retourneren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Donovic BV tot het moment dat de Klant de goederen volledig betaalt.

Indien nodig verbindt de Klant zich ertoe derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Donovic, b.v. aan iedereen die zou proberen artikelen in beslag te nemen die niet volledig zijn betaald.

Artikel 7: Retourbeleid

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op klanten in hun hoedanigheid van consument die artikelen online koopt bij Donovic.

De Klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen een periode van 30 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Het herroepingsrecht verstrijkt 30 kalenderdagen na de datum waarop de goederen fysiek zijn ontvangen door de klant of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Donovic per e-mail (shop@pomme-pidou.com) in een ondubbelzinnige verklaring informeren over zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan het bijgevoegde sjabloonformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Het artikel moet worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt, met voldoende gefrankeerde verzendkosten, met vermelding van uw bestelnummer. Retourzendingen vinden plaats voor rekening en risico van de afzender, in dit geval de klant. Wij kunnen zorgen voor de praktische regelingen voor de retourzending, die mogelijk goedkoper is. Onaangekondigde retourzendingen worden niet vergoed.

De prijs van artikelen die onder de hierboven beschreven voorwaarden aan ons worden geretourneerd, wordt binnen veertien dagen na retournering terugbetaald. U ontvangt het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten die u bij aankoop heeft betaald. Als het geretourneerde artikel een artikel is dat verkeerd is geleverd door Donovic BV, betalen wij alle kosten van de retourzending.

We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren als we vermoeden dat de artikelen zijn gebruikt of beschadigd zijn door toedoen van andere partijen dan Donovic BV of de leverancier van het artikel.

Artikel 8: Garantie

De consument heeft bepaalde wettelijke rechten op grond van de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij aankoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze rechten blijven van kracht ongeacht enige commerciële garantie.

Om aanspraak te maken op de garantie moet de klant een aankoopbewijs overleggen. Klanten wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant worden afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Donovic en het product op eigen kosten aan Donovic retourneren.

Bij detectie van een tekort moet de klant Donovic zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Elke tekortkoming moet in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking door de Klant worden gemeld. Hierna vervallen alle rechten op reparatie of vervanging.

De (commerciële en / of wettelijke) garantie is nooit van toepassing wanneer er gebreken zijn die ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, vallen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of handleiding , aanpassingen of aanpassingen aan het artikel, ruw gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Gebreken die zich voordoen na een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum, of indien van toepassing bij levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs geleverd door de Klant.

Artikel 9: Klantenservice & klachten

De klantenservice van Donovic is te bereiken via e-mail op shop@pomme-pidou.com of per post op het volgende adres Donovic, Pathoekeweg 9B / 11, 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de bovengenoemde contactmethoden voor klantenservice.

De consument heeft bepaalde wettelijke rechten op grond van de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij aankoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze rechten blijven van kracht ongeacht enige commerciële garantie.

Om aanspraak te maken op de garantie moet de klant een aankoopbewijs overleggen. Klanten wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant worden afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Donovic en het product op eigen kosten aan Donovic retourneren.

Bij detectie van een tekort moet de klant Donovic zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Elke tekortkoming moet in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking door de Klant worden gemeld. Hierna vervallen alle rechten op reparatie of vervanging.

De (commerciële en / of wettelijke) garantie is nooit van toepassing wanneer er gebreken zijn die ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, vallen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of handleiding , aanpassingen of aanpassingen aan het artikel, ruw gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Gebreken die zich voordoen na een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum, of indien van toepassing bij levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs geleverd door de Klant.

Artikel 9: Klantenservice & klachten

De klantenservice van Donovic is te bereiken via e-mail op shop@pomme-pidou.com of per post op het volgende adres Donovic, Pathoekeweg 9B / 11, 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de bovengenoemde contactmethoden voor klantenservice.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waar Donovic recht op heeft, is de Klant een rente van 10% per jaar verschuldigd over het niet-betaalde bedrag in het geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling die van rechtswege begint op de datum van de inbreuk van contract en zonder kennisgeving. Bovendien is de Klant ipso jure een forfaitaire vergoeding verschuldigd en zonder voorafgaande kennisgeving 10% van het desbetreffende bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande heeft Donovic het recht om de onbetaalde of onvolledig betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor het verwerken van informatie, Donovic respecteert de Europese wet van de AVG van 25 mei 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten overeenkomst, de afhandeling van de bestelling, verzending van nieuwsbrieven en reclame- en / of marketingdoeleinden.

U hebt een wettelijk recht op toegang tot en eventueel verbetering van uw persoonlijke gegevens. Onder voorbehoud van identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart), kunt u een gratis papieren record van uw persoonlijke informatie ontvangen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar Donovic, Pathoekeweg 9B / 11, 8000 Brugge, shop@pomme-pidou.com . Indien nodig kunt u ook verzoeken om correctie van informatie die onjuist, onvolledig of irrelevant is.

In het geval dat informatie wordt gebruikt voor directmarketingdoeleinden: u mag het gebruik van uw informatie voor directmarketingdoeleinden uitsluiten zonder kosten voor uzelf. Hiervoor kun je altijd op bovenstaande manier contact met ons opnemen via Donovic, Pathoekeweg 9B / 11, 8000 Brugge, shop@pomme-pidou.com.

We behandelen uw informatie vertrouwelijk en zullen deze niet communiceren, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord is gecodeerd opgeslagen en heeft dus [...] geen toegang tot uw wachtwoord.

Donovic slaat online (anonieme) bezoekersstatistieken op om te bepalen welke webpagina's op de internetwebsite worden bezocht en in welke mate.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via shop@pomme-pidou.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Wanneer u de website bezoekt, kunnen er "cookies" op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website wordt geplaatst via de browser op je computer of op je mobiele apparaat wanneer je een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuen te identificeren. Een cookie kan alleen worden gebruikt om een ​​apparaat te identificeren.

"First-party cookies" zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en zijn bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Voorbeelden: instellingen die door de gebruiker zijn opgegeven tijdens eerdere bezoeken aan de site, of een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft ingevoerd.

"Third party cookies" zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van andere websites, b.v. een bestaande marketing- of advertentieplug-in. Voorbeelden: cookies van Facebook of Google Analytics. De bezoeker moet eerst toestemming geven om dergelijke cookies van de website toe te staan ​​- dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan een webpagina, met verwijzing naar het bijbehorende beleid dat verder surfen op de website niet belet.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst, of dat de cookies later van uw harde schijf worden verwijderd. Hiervoor moet je de instellingen van je browserinstellingen wijzigen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat u hierdoor kunt voorkomen dat bepaalde grafische elementen correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 13: ongeldigverklaring - niet afstand doen

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen. Indien Donovic op enig moment de in deze voorwaarden uiteengezette rechten niet afdwingt of een gelijkwaardig recht uitoefent, wordt dit nooit beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en vervalt deze rechten nooit.

Artikel 14: Wijzigingen in de voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen, en de algemene verkoopvoorwaarden van Donovic. In geval van tegenstrijdigheden hebben de huidige voorwaarden voorrang.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijke recht en met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Tenzij de klant een consument is, zijn alleen de rechtbanken van het district Donovic bevoegd in geval van geschillen.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

Donovic onderschreef de Rules the UNIZO e-commerce label. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Bijlage 1: Template - herroepingsformulier

Beste klant, u dient dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Donovic, Pathoekeweg 9B / 11, 8000 Brugge, shop@pomme-pidou.com

Ik / wij (*) informeren u hierbij dat ik / wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*) willen herroepen:

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

Naam / namen van consument (en):

Adres consument (en):

Handtekening van consument (en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum:

(*) = doorhalen wat niet van toepassing is.

Join the pet-loving family And get 10% off